Privacyreglement

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle websites van BuurtzorgT.

BuurtzorgT respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van onze websites. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door BuurtzorgT. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Het kan in bepaalde gevallen nodig zijn om uw gegevens door te geven aan andere opdrachtnemers, die namens ons gegevens verwerkt. Met deze partijen (zogeheten ‘verwerkers’) sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin o.a. wordt vastgelegd dat zij met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met de gegevens als BuurtzorgT, dat ze de gegevens goed beveiligen en wat er wordt gedaan in het geval van een datalek.

Statistiek

Ten behoeve van het bijhouden van de statistieken (met behulp van Google Analytics) heeft BuurtzorgT een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is opgenomen dat alle gegevens met betrekking tot het gebruiken van de websites van BuurtzorgT anoniem worden verwerkt (gegevens zijn dus niet te herleiden tot individueel niveau), er geen gegevens worden gedeeld (dus ook niet voor het verbeteren van de services van Google, benchmarking, technische ondersteuning of ten behoeve van marketingdoeleinden), er geen gebruik van andere diensten van Google wordt gemaakt in combinatie met Google Analytics en de gegevens maximaal 26 maanden mogen worden bewaard.

Intern gebruik van persoonsgegevens

Voor het intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen en uw verleende toestemming in te trekken. In alle bovenstaande gevallen kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind u onderaan dit Privacystatement.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van sollicitatiegegevens is vier weken. De bewaartermijn start op het moment dat de sollicitatieprocedure is afgerond. Indien wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren – maximaal 1 jaar na afronding sollicitatieprocedure – dan zullen wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming vragen: je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Indien u in dienst komt bij BuurtzorgT, worden de benodigde gegevens tevens gebruikt om een arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen. Er zal ook een privacyverklaring voor medewerkers beschikbaar worden gesteld.

Beveiliging

BuurtzorgT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u denkt aanwijzingen te hebben dat er misbruik is gemaakt van de verzamelde gegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind u onderaan dit privacy statement.

Klachten gebruik persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat de gegevensverwerkingen van BuurtzorgT kan zorgen voor schade of nadeel voor u kunt u zich wenden tot de toezichthouder op het verwerken van persoonsgegevens, zijnde de autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van BuurtzorgT. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Algemene vragen

Indien u een algemene vraag of verzoek heeft kunt u die richten aan:

BuurtzorgT
Randstad 21 – 09 EF
1314 BD Almere
Almere@buurtzorgt.nl

Privacy vragen

Heeft u een privacy vraag of op- en/of aanmerkingen inzake het privacy beleid van BuurtzorgT, dan kunt u uw vraag richten aan de Functionaris Gegevensbescherming:

BuurtzorgT
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Randstad 21 – 09 EF
1314 BD Almere
Almere@buurtzorgt.nl